Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Năm học 2013-2014


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

         TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh Phúc

 

                                                

 

THÔNG B¸O

 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

 

 Năm học 2013-2014

 

 

 

STT

 

Nội dung

 

Chia theo khối lớp

 

Lớp 1

 

Lớp 2

 

Lớp 3

 

Lớp 4

 

Lớp 5

 

 

 

I

 

 

 

Điều kiện tuyển sinh

 

 

Trẻ đủ 6 tuổi có hồ sơ hợp lệ

Là học sinh được lên lớp 2.

Là học sinh được lên lớp 3.

Là học sinh được lên lớp 4.

Là học sinh được lên lớp 5.

 

 

 

II

 

 

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

 

Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)

Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)

Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)

Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)

Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)

 

 

 

III

 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

-Tạo điều kiện cho HS đến trường.

-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

-Tạo điều kiện cho HS đến trường.

-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

-Tạo điều kiện cho HS đến trường.

-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

-Tạo điều kiện cho HS đến trường.

-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

-Tạo điều kiện cho HS đến trường.

-T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

 

 

 

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

 

- Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.

-Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.

-Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.

-Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.

Đủ phòng học, bàn ghế.. trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu.

 

 

 

 

 

V

 

 

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động nội ngoại khóa

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

 

- CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

-CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

 

-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

-Lên lớp đạt 99,6%. Trong đó khá giỏi 91,2 %

-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

-Lên lớp đạt 99,6. Trong đó khá giỏi 81,6%.

-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

-Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá giỏi  88,9%

-98% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

-Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá giỏi  81,7%.

-100% HS T/hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

-Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá giỏi 82,9%

 

 

 

VIII

 

 

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

 

Đủ điều kiện học lên lớp 2

Đủ điều kiện học  lên lớp 3

Đủ điều kiện học lên lớp 4

Đủ điều kiện học lên lớp 5

Hoàn thành chương trình bậc tiểu học

 

                                                 

 

                                                Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2013

 

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                   

 

 

                                                      Lê Thị Thu