LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ
   Số :     127/THVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, Ngày 6 tháng 10 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

 

 1. Tuyên truyền tuần lế " Học tập suốt đời"

2.Kiểm tra nề nếp các lớp khối 2 + khối 3- Dự giờ giáo viên tổ 3, Gv bộ môn.

3. Tổ chức chuyên đề cấp tổ.

4.Tổ chức hoạt động ngoại khóa ATGT  tuyên truyền ngày pháp luật.Tổ chức các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn.

5.Tổ chức đại hội Cán bộ- viên chức - người lao động.

 

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

01/10

Tổ chức chào cờ phát động tuần lễ học tập suốt đời

Đ/c Thu

02- 10/10

Kiểm tra nề nếp học sinh khối lớp 2, 3

Tuyên truyền tuần lễ học tập suốt đời.

BGH – TPT

Đ/c Thu

3/10

Họp chi bộ tháng 10

Toàn thể Đv.

05/10

Họp hội đồng nhà trường

BGH - GVtoàn trường

10/10

Sáng : Toàn trường học bình thường

Chiều: Tổ chức hội nghị CBVC - Lao động

đ/c Dương Hằng

Đ/c Thu

12/10

Tổ chức chuyên đề cấp trường.

  BGH

10 - 25/10

 Kiểm tra công tác nội bộ

Dự giờ 10 gv

BGH - GV cốt cán

  15/10

Dự ATGT cấp thị xã tại THCS Mạo Khê 1.

Đ/c Dương Hằng

22/10

Tổ chức ngày hội «  Chúng em với ATGT »

BGH – GV- HS

15- 25/10

Duyệt sổ chủ nhiệm và hồ sơ lớp 1

BKTNB

20 /10

Kỉ niệm ngày 20/10

CĐ- PN

 Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG       

+ Bộ phận chuyên môn                                                                          (Đã ký)                         

Lưu VP                                                                                                Lê Thị Thu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu